ביטוח עבודות קבלניות

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות הינה פוליסה המיועדת למתן מענה מלא ומתאים כנגד אובדן או נזק בקשר עם כל הסיכונים הקשורים בעבודות קבלניות. הפוליסה המקובלת כוללת פרקי כיסוי ביטוחי לעבודות עצמן וכן פרק בגין תביעות צד שלישי רכוש ו/או גוף שנגרמו ישירות מהעבודות הקבלניות. הפוליסה הסטנדרטית המקובלת כוללת פרק נוסף לביטוח חבות מעבידים.

שם המבוטח הראשי בפוליסת עבודות קבלניות יכול להיות מזמין העבודה או הקבלן המבצע. מקובל ששם המבוטח כולל את היזם, הקבלן הראשי וכל קבלני המשנה העוסקים בעבודות הכלולות בסכום הביטוח

 

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות הינה על בסיס "כל הסיכונים", קרי, כל נזק המכוסה תחת הגדרת מקרה הביטוח ושאינו מוחרג מכיסוי, כלול בכיסוי הביטוחי.

הגדרת מקרה הביטוח – אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי מראש באתר העבודה, לפרויקט או לחלק ממנו.

 

גורמי הנזק השכיחים בפוליסה לעבודות קבלניות הם: אש, מים, נזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, גניבה ונזק בזדון, נזק תוצאתי מעבודה לקויה או חומרים לקויים.

 

תקופת הביטוח מתחילה מיד עם תחילת העבודה בפועל באתר הפרויקט, אם כי פרקי צד שלישי וחבות מעבידים מתחילים במועד תחילת הביטוח המופיע בדף הרשימה של הפוליסה, גם אם הוא קודם לתחילת העבודות בפועל בשטח.

 

תקופת הביטוח מסתיימת עם מסירת או תחילת השימוש בפרויקט או בחלקים ממנו, ובכל מקרה לא מאוחר יותר מהמועד הנקוב בדף הרשימה של הפוליסה.

 

הפוליסה מורחבת לכיסוי של תקופת תחזוקה לעבודות הנדרשות מקיום התחייבויות הקבלן לתחזוקה, או מורחבת לנזק או אובדן שנתגלה בתקופת התחזוקה ואירע בתקופת הביטוח.

 

חריגי הפוליסה סטנדרטים לפוליסות ביטוח רכוש כגון: נזקי מלחמה, גרעין, זיהום, פל-קל, נזק תוצאתי, אובדן מבלאי ועוד. לפוליסה מספר חריגים ייחודיים הקשורים בהפסקת עבודה מעל 90 יום, חריגים הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה, נזקי שבר מכני ותנאים מוכתבים לכיסוי גניבה, פריצה ונזק בזדון.

 

סכום הביטוח של הפוליסה חייב לכלול את מלוא שווי ההשקעה בפרוייקט כולל חומרים שסופקו על ידי המזמין ויש לעדכן את סכום הביטוח אם הוא משתנה במהלך תקופת הביטוח.

 

הרחבות פוליסה מקובלות: הוצאות לפינוי הריסות, הוצאות לרכוש עליו מתבצעת העבודה או רכוש סמוך השייכים לאחד מיחידי המבוטח, הוצאות מהנדסים לשם תיקון הנזק ורכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו, כולל פעולות טעינה, פריקה ואחסנה. בנוסף ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי בתנאים מיוחדים בגין חלק מחריגי הפוליסה בעיקר נזק תוצאתי וישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה.

 

פרק חבות כלפי צד שלישי מכסה אירוע בלתי צפוי שנגרם לגוף ו/או רכוש צד שלישי. ייחודו בכך שהינו כיסוי אחריות לכל יחידי המבוטח כל אחד בנפרד וכולם ביחד אך לא יותר מגבול האחריות הקיים בפוליסה.

לפרק צד שלישי שלושה חריגים עיקריים שבתנאים מסוימים ניתן להכלילם בכיסוי הביטוחי והם: תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, כיסוי רעד והחלשת משען לרכוש צד שלישי ונזק משימוש בכלי ציוד מכני הנדסי שאין חובה חוקית לבטחם.

 

פרק חבות מעבידים מכסה היזק גופני, נפשי או שכלי ומוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי המבוטח, שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם בפרויקט המבוטח.

 

התנאים הכלליים לפוליסה סטנדרטים לפוליסות ביטוח רכוש ובנוסף קיימים תנאים המתייחסים לחובת הזהירות, שמירת האתר והפעלתו, גילוי ושינוי בעניין מהותי וויתור זכויות שיבוב כנגד מזמיני עבודה ונגד יועצים ומתכננים הקשורים בעבודות הפרויקט, למעט בגין אחריותם המקצועית וכן במקרה של ביצוע עבירה פלילית.