Eran Ben Tzvi ערן בן צבי

eran@eng-ins.co.il

ביטוח ציוד אלקטרוני

פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני היא פוליסה משלימה לביטוח רכוש ומבטחת את הציוד האלקטרוני של המבוטח כנגד אובדן או נזק שאינם מכוסים בפוליסת הרכוש. לפוליסה זו ישנם פרקים נוספים עבור שיחזור נתונים ותוכנה והוצאות תפעול נוספות.

 

הרכוש המקובל לביטוח בפוליסה לציוד אלקטרוני: ציוד מערכות מידע, ציוד רפואי, מערכות תקשורת, מערכות מחקר ופיתוח ומערכות מיחשוב למיניהם.

 

פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני היא על בסיס "כל הסיכונים" קרי כל נזק המכוסה תחת הגדרת מקרה הביטוח ואינו מוחרג מכיסוי כלול בכיסוי הביטוחי.

הגדרת מקרה הביטוח – אובדן או נזק לרכוש המבוטח.

 

גורמי האובדן והנזק השכיחים בפוליסת ציוד אלקטרוני הם: קצר חשמלי, חימום יתר, תכנון לקוי, הפעלהלקויה, חומרים לקויים. תקופת הביטוח היא לרוב שנתית מתחדשת. סכומי הביטוח של הציוד הם בהתאם לרשימה מפורטת על בסיס ערכם כחדש.

 

חריגי הפוליסה סטנדרטים לפוליסות ביטוח רכוש כגון נזקי מלחמה, גרעין, זיהום, נזק תוצאתי, אובדן מבלאי ועוד.

חישוב עלות התיקון במקרה של נזק מחולקת לנזק שניתן לתיקון, בו לא מופחת בלאי בחישוב עלות התיקון. באובדן מוחלט ישלם המבטח את ערכו של הציוד כחדש או ציוד אחר בעל אותו כושר תפוקה.

* הערה – התיאור עד כה מתייחס לפוליסות ציוד אלקטרוני שיוריות שהינן נפוצות יותר, אולם קיים כיסוי ציוד אלקטרוני שאינו שיורי הכולל גם כיסוי רכוש כגון רעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי מים, פריצה, גניבה ועוד. 

פרק שיחזור נתונים ותוכנה מכסה את הוצאות שיחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש המבוטח שניזוק. לפרק זה קיימת הרחבה ייחודית בגין שיחזור נתונים מורחב, קרי שיחזור נתונים ללא נזק פיזי כתוצאה מליקויי תקשורת, תופעות אלקטרוסטאטיות או מגנטיות, שינוי מתח, נזק מכוון על ידי צד שלישי, וירוסים והפעלה לקויה. נדגיש כי כיסוי שיחזור נתונים ותוכנה מותנה בביצוע נוהל גיבויים מסודר שבועי וחודשי.

 

פרק הוצאות תפעול נוספות מכסה הוצאות תפעול נוספות אשר נבעו משימוש באמצעים חילופיים כתוצאה מנזק או אובדן של הציוד המבוטח.