Eran Ben Tzvi ערן בן צבי

eran@eng-ins.co.il

פוליסה לציוד מכני הנדסי (צמ"ה)

פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי היא פוליסה לביטוח ציוד ייעודי לעבודות קבלניות ו/או ציוד חקלאי כנגד אובדן או נזק בכל מקום בו הוא נמצא, וכן בעת הפעלה, מנוחה, תיקון והעברה.

 

לפוליסה פרק ביטוח צד שלישי המכסה נזקי רכוש ו/או גוף בהתאם לסוג הציוד.

 

פוליסה לביטוח צמ"ה היא על בסיס "כל הסיכונים", קרי כל נזק המכוסה תחתהגדרת מקרה הביטוח ואינו מוחרג מכיסוי, כלול בכיסוי הביטוחי.

 

הגדרת מקרה הביטוח – אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי הנובע מסיבה חיצונית או מאש.

 

גורמי האובדן והנזק השכיחים בפוליסת צמ"ה הם: פריצה, גניבה ונזק בזדון, התהפכות, תאונה ואש.

 

תקופת הביטוח היא לרוב שנתית מתחדשת.

 

סכומי הביטוח של הציוד הם בהתאם לרשימה מפורטת על בסיס ערכם כחדש.

 

חלק מחריגי הפוליסה ייחודיים, כגון נזק שאירע בעת היות הרכוש המבוטח על מי ים, אגם, נהר ונחל או בשטח סמוך לאלה, בסמיכות של סיכון ממשי הנובע מאלה, שבר מכני פנימי, נזקי גניבה של חלקים וכלים הצמודים לרכוש המבוטח, נזקים שנבעו ממעשה זדון של המבוטח או בהוראותו ונזק לצמיגים.

 

בנוסף, מוחרגים: עומס יתר במתכוון, ניסיונות וניסויים, אחריות היצרן, אביזרים בני חלוף או מתכלים ונזקים כתוצאה ישירה משימוש או עבודה רגילה כגון בלאי, חלודה, חוסר שימוש ומתנאים אטמוספריים רגילים.

 

עלות התיקון במקרה של נזק מחולקת לנזק שניתן לתיקון, בו לא מופחת בלאי בחישוב עלות התיקון. באובדן מוחלט ישלם המבטח את ערכו הממשי הכספי של הרכוש כפי שהיה מיד טרם קרות הנזק.