קלקול סחורה

 

פוליסה לביטוח קלקול סחורה היא פוליסה משלימה לביטוח רכוש ומבטחת את המלאי המאוחסן בקירור, של המבוטח ו/או של בעל המלאי, כנגד אובדן או נזק עקב נזק שבר מכני למערכות הקירור שגרמו לשינויי טמפרטורה.

 

הרכוש המקובל לביטוח בפוליסת קלקול סחורה הוא תוצרת חקלאית, בשר, דגים, ציוד כימיקלי וציוד רפואי (תרופות, חיסונים וכו').

 

הגדרת מקרה הביטוח – אובדן או נזק למלאי כתוצאה מעלייה או ירידה של טמפרטורה או שינוי בהרכב נוסחת האוויר או בריחת גז או נוזל קירור בחדרי קירור.

 

תקופת הביטוח היא לרוב שנתית מתחדשת ונלווית לפוליסת שבר מכני.

 

סכומי הביטוח הם בערך המכירה של הסחורות המאוחסנות בחדר הקירור, במועד תחילת האחסון, כפי שהוצהרו על ידי המבוטח, והמפורטים ברשימה. סכום הביטוח אינו כולל חומרי אריזה, מיכלים ותיבות.

במקרים רבים יש לעדכן את סכומי הביטוח מדי חודש בחודשו.

 

חריגי הפוליסה ייחודיים וכוללים בין היתר: חריג כתוצאה מהתנוונות טבעית ומפגמים שהיו קיימים בסחורה לפני אחסונה, אחסנה לקויה ו/או אחסנה בתנאים בהם לא ניתן להגיע לדרגת הקירור הנדרשת בזמן הנדרש, אוורור בלתי מספיק או כיסי אויר או חלוקה בלתי אחידה, של הטמפרטורה או של האוויר המבוקר בתוך חדר הקירור, נזק הנובע מתכנון לקוי של מערכת פיקוד ובקרה ועוד.

 

בפוליסה קיימות גם חובות של המבוטח בנוגע לשמירת תנאי אחסון הכוללות בין היתר: חדרי הקירור נמצאים בהשגחה מתמדת של עובדים מוסמכים ומחוברים למערכת אזעקה אוטומטית, ניהול ספר רישום מלאי, ניהול יומן רישום טמפרטורה ו/או הרכב נוסחת האוויר מספר פעמים ביום, תקינות מכשירי הפיקוד והבקרה ועוד.

חישוב ערך הנזק תואם את ערכו של המלאי ביום הנזק. במקרה של נזק לסחורות המאוחסנות באוויר רגיל, הנזק הוא ערך השוק של הסחורות שניזוקו ביום קרות מקרה הביטוח. במקרה של נזק לסחורות המאוחסנות באוויר מבוקר, הנזק הוא ערך השוק של הסחורות שניזוקו ביום מכירתן המתוכנן.