© Alon Eisenberg 2018

המידע המפורט לעיל באתר נועד להרחיב את הדעת ומתבסס על ידע אישי ופרסומים חיצוניים, ומוגש כשרות על פי מיטב הבנתנו המקצועית. אין לראות במידע זה כקביעת עמדה לעצם עשיית ביטוח ו/או קביעת תנאים מוקדמים טרם עשייתו ובעניין זה מלוא הסמכות וההחלטה נתונה בידי חתמי חברות הביטוח.